Elevhälsoteamet

Christine Hildebrand
Skolsköterska

Skolsköterska finns på plats en dag per vecka för hälsosamtal, enklare medicinska frågor samt annat förebyggande hälsoarbete. 

 

Liz Bergqvist
Kurator

Kurator finns på skolan två-tre dagar per vecka för samtal enskilt och i grupp. Kurator har möjlighet att rekommendera andra vårdkontakter vid behov och hjälper då till med uppgifter till aktuell profession.  Kuratorn kan du vända dig till i frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Skolkuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan

 

Catarina Schultz
Speciallärare

Specialläraren ansvarar för stödundervisning om du riskerar att inte nå målen i ett ämne och skriver utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram tillsammans med mentorerna. Specialläraren ger stöd till mentorerna i hur de kan anpassa undervisningen för att göra den mer lättillgänglig för fler elever.

Malin Tyrén Bakken Resurslärare

Resurslärare ansvarar för arbete med elever i mindre grupp. Resursläraren arbetar tätt tillsammans med undervisande lärare för att stötta de elever som har behov av att kunna arbeta i en något mindre miljö delar av skolveckan. Om du och din mentor kommer fram till att du har behov av att kunna arbeta i mindre grupp fattas beslut om detta i Elevhälsoteamet och därefter läggs en plan ihop resursläraren.

 

Marie Strandberg
SYV

Studie- och yrkesvägledaren finns på plats en eller två dagar per vecka. Den individanpassade vägledningen ska vara anpassat till ålder och mognad och vara förutsättningslös då det kommer till kön, social bakgrund och etnicitet - det är studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Den individuella och professionella vägledningen handlar mycket om att ifrågasätta, bekräfta, återkoppla och utmana. 

 

Anja Forshufvud
Skolläkare

Skolläkaren arbetar tätt tillsammans med skolsköterskan och kommer till skolan regelbundet under skolåret. Skolläkaren ansvarar för den Medicinska Elevhälsan och för att skriva remisser vid behov.