Elevhälsa
Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och går igenom de elever som är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Rektor är ansvarig för Elevhälsoteamet. I teamet ingår även skolsköterska, kurator, speciallärare, resurslärare, skolläkare och SYV. Elevhälsoteamet utreder behov av stöd och planerar stödinsatser. Om behov finns kan vi inom elevhälsan även hänvisa till andra resurser utanför skolan. Den breda kompetensen gör det lättare att tidigt planera det främjande och förebyggande arbetet, och att kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera arbetet. Vid behov utformar vi ett åtgärdsprogram tillsammans, där behoven och åtgärderna tydligt formuleras. Ett syfte med en samlad elevhälsa är att undanröja hinder för lärande och arbeta med anpassningar.